MoneyMates Fond Rating – Vanliga frågor (FAQ)
Vad är MoneyMates Fond Rating?
Hur skiljer sig MoneyMates Fond Rating jämfört med andra?
Vem kommer att använda MoneyMates Fond Rating?
Hur ofta kommer MoneyMates Fond Rating att ges ut?
Hur beräknas MoneyMates Fond Rating? Vilka kriterier används?
Hur definieras risknivåerna?
Vad händer om en fond ligger nära nästa riskintervall?
Kommer vissa fonder att uteslutas?
Vad händer om du har flera aktieslag i samma fond?
Hur ansöker vi för att komma med i kommittén?
Kommer fonder att rankas i kategorier som t.ex. obligationer, likviditet och eget kapital?
Hur ser typiska högrisk- och lågriskfonder ut?
Hur kan jag jämföra en femstjärnig lågrisk- med en femstjärnig högriskfond?
Är det möjligt att en femstjärnig fond skulle kunna ha en negativ prestation?
Kan jag använda MoneyMates Fond Rating som en avgörande vägvisare till vilka fonder som jag bör köpa respektive sälja?
Hur kan jag använda MoneyMates Fond Rating för att sätta samman en portfölj?
Följer MoneyMates Fond Rating fonden eller fondförvaltaren?
Varför har ni förändrat MoneyMates rankning av en fond?
Undantas specifika tillgångsklasser?
Krävs det ett visst minimiantal fonder för att bilda en profil för rankningsändamål?
Hur skiljer sig MoneyMates Fond Rating jämfört med andra?
Istället för att använda traditionella jämförelsegrupper som grundas på investeringsstil, mål eller portföljinnehav grupperar MoneyMate sina fonder efter riskprofil.

MoneyMates riskprofilklassificeringar erbjuder ett alternativt tillvägagångssätt som grundar sig på principen att fonder med liknande risknivåer bör klassificeras på liknande sätt. MoneyMate åstadkommer detta genom att allokera fonder till riskprofiler på ett enkelt sätt som beskriver de maximala respektive minimala risknivåer som en investerare bedömer som acceptabla.

De flesta konventionella riskmått förutsätts underförstått vara normalfördelade. Många experter är emellertid överens om att fonders avkastningar tenderar att avvika från normalfördelningen. Detta kan leda till förvillande resultat när de tillämpas på fonder med atypisk avkastning. MoneyMates fondrankning grundar sig på en viktad kombination av Omega kvoten och den klassiska statistiska uppskattningen av nedsida avvikelsen. Omega är giltig för såväl normala som onormala avkastningar och lämpar sig följaktligen väl för att ranka alla slags fonder.
Vem kommer att använda MoneyMates Fond Rating?
Investerare kommer att använda MoneyMates rankning som hjälp för att välja investeringsprodukter som är konsekvent med deras attityd till risk.

Finansiella rådgivare kommer att använda MoneyMates rankning som stöd för att undersöka och identifiera produkter som på bästa sätt kan matcha deras kunders speciella behov. De kan råda riskobenägna kunder att välja de bäst presterande fonderna, vilka har en låg eller mycket låg riskprofil. Alternativt kan kunder som är mer benägna att ta risker vilja överväga högpresterande fonder i de höga eller mycket höga riskkategorierna.

Investerare och rådgivare bör INTE använda MoneyMates rankning som den enda grunden till att välja en fond att investera i eftersom MoneyMate Rating grundar sig på historisk prestanda vilket aldrig utgör tillförlitliga indikatorer för framtida avkastning.

Fondförvaltare kan skaffa sig en licens för MoneyMate Rating för att främja sina egna fonder i marknadsförings- och reklamkampanjer.
Hur beräknas MoneyMates Fond Rating? Vilka kriterier används?
Det första steget i processen är att para ihop fonder i riskprofiler. Vid slutet av varje kvartal utförs en kvantitativ analys för varje marknad. Denna analys grundar sig helt och hållet på portföljstatistik. Den omvandlar all avkastning till lokal valuta för den aktuella marknaden och beräknar standardavvikelsen för de senaste 60 månaderna med användning av de veckovisa totalavkastningsvärdena. Den veckovis uträknade standardavvikelsen beräknas därefter om till ett årligt värde som representerar volatiliteten under ett enskilt år.

Fonder placeras i en given riskprofil, grundat på deras totala volatilitet – förväntad årlig standardavvikelse av avkastning – över de fen senaste åren.

När fonderna väl har klassificerats i riskprofiler är nästa steg i rankningsprocessen att ranka dem inom respektive riskprofil. Ratingen grundar sig på en kombination av en Omega analys (risk-justerad prestanda) kombinerad med en analys av nedsidesavvikelsen. Denna analys ger en 80-procentig vikt till Omega resultatet och en 20-procentig vikt till nedsida avvikelsen. Den totala poäng resulterar i en sammanlagd rankning för fonden inom ett riskintervall.

När den totala poängen för varje fond i var och en av riskprofilerna har beräknats fördelar MoneyMate stjärnor baserat på den totala poängrankningen inom varje riskprofil där de främsta fonderna i fördelningen erhåller den bästa rankningen.
Kan jag använda MoneyMates Fond Rating som en avgörande vägvisare till vilka fonder som jag bör köpa respektive sälja?


Även om MoneyMate Rating skiljer ut de fonder som har givit stark relativ riskjusterad avkastning inom en given riskprofil under de fem senaste åren, bör de aldrig användas som den enda faktorn i en beslutsprocess – det finns många faktorer som en investerare eller rådgivare behöver ta i beaktande när denne skall fatta ett investeringsbeslut. MoneyMate Rating bör enbart användas som en del av en bredare och mer omfattande uppsättning beslutskriterier.

Andra viktiga faktorer i investeringsval är till exempel: fondens innehav, dvs. de länder och sektorer som fonden investerar i; de ekonomiska utsikterna för dessa marknader och sektorer, fondförvaltarens erfarenhet, investeringsmålet och förvaltningsstilen. Även fondavgifter och -utgifter spelar en viktig roll.

När du väljer fond bör du även tänka på de personliga faktorerna som kan påverka ditt val av fond/er vilket t.ex. är ålder, investeringsmål, huruvida du har andra inkomster, när du kommer att behöva pengarna, samt din inställning till finansiella risker. Samtliga faktorer måste beaktas innan ett välgrundat investeringsbeslut tas.

Den egna och andras åsikter angående det allmänna ekonomiska läget spelar även en stor roll. I tider av till exempel starka uppgångar och extrema baissemarknader är det ännu viktigare att man övervakar prestanda och risk hos ens fonder.

Innan du fattar några beslut bör du skaffa dig ekonomiska råd av en auktoriserad finansiell rådgivare.